Novela zákona o daních z příjmuNovela zákona o daních z příjmu prošla poslaneckou sněmovnou  a nyní je v senátu.(poznámka – senát novelu schválil 24.10.2014, prezident  republiky svůj podpis také přidal, takže již je to 100%). Pojďme podívat, jak tedy budou vypadat změny v daňových úlevách u životního pojištění.

Nejprve tedy důležité změny v paragrafu 15, odstavec 6, který se týká odpočtu 12.000,- Kč ročně pro pojistníka při splnění podmínek.

Důležitá novinka, která bude v tomto paragrafu od 1.1.2015, je tato:  a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Znamená to tedy, že pokud pojistné podmínky pojistné smlouvy budou umožňovat mimořádné výběry, na daňové úlevy nebude nárok. Pokud bude chtít pojistník využívat i nadále daňové úlevy, stávající pojistná smlouva bude vyžadovat dodatek, který mimořádné výběry znemožní.

Druhá změna se týká dodaňování, tato změna není až tak významná, v zákoně by to mělo vypadat takto: Dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, nárok na nezdanitelnou část základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

 

Tato změna mění lhůtu dodanění. Dříve byla povinnost dodanit zpětně všechny daňové úlevy od počátku pojistné smlouvy, od 1.1.2015 se bude dodaňovat maximálně za posledních 10 let. A tato změna ještě upozorňuje na nutnost dodanění v případě mimořádného výběru.

 

A jdeme na důležité změny v paragrafu 6, odstavec 9, písmeno p, bod 3, který se týká příspěvků zaměstnavatele do životního pojištění ve výši až 30.000,- Kč ročně.

Bod 3 se výrazně nafoukl a od 1.1.2015 bude vypadat takto:

příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále jen „soukromé životní pojištění“), za podmínky, že výplata pojistného plnění je v pojistné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, a že je pojistná smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné; dojde-li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození zaniká a příjmem podle § 6, ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky příspěvků na pojistné, které byly u pojištěného v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozeny; toto se neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane-li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele; tento příjem není příjmem vypláceným plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti; zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl,“.

Opět jsou pro uplatňování daňových úlev zakázány mimořádné výběry, pojistná smlouva nesmí mimořádný výběr umožňovat. Pokud smlouva bude umožňovat mimořádný výběr, nelze uplatňovat daňové úlevy.

Druhá důležitá změna zavádí povinnost zpětně dodanit daňové úlevy v případě ukončení nebo mimořádného výběru, opět maximálně za posledních 10 let.

 

A co pro klienty znamenají uvedené změny, pokud bude od 1.1.2015 platit vládní návrh?

1) Pokud máte v pojistné smlouvě „naspořenou“ větší částku peněz (desítky tisíc a více), zvažte vhodnost mimořádného výběru těchto peněz ještě v letošním roce, nebudete muset dodaňovat. Peníze můžete převést do podílového fondu, kde se vám lépe zhodnotí a budete je mít k dispozici, pokud je budete potřebovat.

2)   I nadále produkty životního pojištění používejte hlavně na krytí rizik a následky úrazů a nemocí.

3)   Neměňte produkt životního pojištění na nový produkt životního pojištění kvůli změnám v daňových úlevách, pokud chcete daňové úlevy nadále využívat, akceptujte dodatek k pojistné smlouvě, který od pojišťovny obdržíte.

4)   Finanční rezervy vytvářejte v produktech tomu určených, tedy v spořících a investičních produktech, nikoliv v pojišťovacích produktech.

5)   Pokud vám přispívá zaměstnavatel, zvažte, jestli nebude lepší, když vám bude přispívat do třetího pilíře (doplňkové penzijní spoření).

Podrobné informace o průběhu legislativního procesu novely zákona o daních z příjmu lze najít na stránce Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

Přihlásit se k odběru nových článků