Článek 1

Název, sídlo a IČ

Název: Asociace finančních poradců České republiky, spolek (dále jen „spolek“)

Sídlo: V Domově 1699/18, Praha 3, 130 00

IČ: 02369745

Článek 2

Statut spolku

Asociace  je dobrovolný a nezávislý spolek, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

 

Článek 3

Cíl činnosti a zájmy spolku

Cíle a zájmy spolku  jsou:

1)   opravdová kultivace finančního trhu a finančního poradenství v České republice

2)    vytvoření skupiny profesionálních finančních poradců

3)   snaha o poskytování kvalitních a nezávislých služeb klientům

4)   legislativní změny

 • a)    zrušení daňových úlev na životní pojištění pro fyzické osoby, zachování daňových úlev na PP a DPS
 • b)   zrušení daňových úlev u životního pojištění pro zaměstnavatele, zachování daňových úlev na PP a DPS
 • c)    regulace v oblasti zprostředkování hypotečních úvěrů
 • d)    omezení distribuce spořících pojistek
 • e)    Úprava kritérií pro vstup do oboru

5) Ochrana zájmů členů Asociace ve smyslu argumentace proti neobjektivním projektům

6) budování jména nezávislých profesionálů v médiích

7) propagace vzdělávání mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti

Spolek usiluje o změny v oboru finančního poradenství.

 

Článek 4

Členství

1)   Členy spolku mohou být fyzické osoby podnikající, starší 24 let věku ke dni podání přihlášky do spolku.

2)   Přihláška se podává elektronicky na internetové adrese www.afpcr.cz

3)   Člen spolku musí splňovat následující podmínky:

 • a)    minimálně prokazatelná tříletá praxe (tříletá registrace u ČNB)
 • b)   nezávislost člena (člen nesmí pracovat v MLM finančně-poradenské společnosti , člen musí mít dostatečně široké portfolio finančních institucí s nimiž spolupracuje – posuzuje Rada společnosti)
 • c)    absolvování odborné zkoušky u AFPČR
 • d)   trestní a morální bezúhonnost (Čestné prohlášení)
 • e)    etický přístup k profesi finančního poradce, posuzuje se při odborné zkoušce

4)   Členství vzniká úspěšným složením certifikační zkoušky a zapsáním do registru spolku na webových stránkách spolku.

5)   Členství zaniká:

 • a)    vystoupením člena písemným oznámením Radě spolku
 • b)   úmrtím člena
 • c)    vyloučením člena na základě rozhodnutí rady spolku (neetický přístup ke klientovi, pokuta od ČNB a jiné prohřešky)
 • d)   ukončením činnosti člena v oboru finančního poradenství
 • e)    pokud člen začne pracovat v MLM, nebo nebude mít dostatečně široké portfolio finančních institucí
 • f)     nezaplacením členského příspěvku – v prvním roce členství do tří měsíců od zapsání do registru spolku, v ostatních letech do 30.března každého roku

6)   Dokladem o členství je zápis v registru spolku, případně členský průkaz vydaný Radou spolku.

7)   O přijetí člena rozhoduje člen Rady Asociace.

8)   Členové přípravného výboru se automaticky stávají členy spolku.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 • a)    účastnit se jednání valné  hromady
 • b)   volit orgány spolku
 • c)    být volen do orgánu spolku
 • d)   obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

Člen spolku má povinnost zejména:

 • a)    dodržovat stanovy spolku
 • b)   aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • d)   platit členské příspěvky ve výši stanovené Radou spolku
 • e)    dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

 

Článek 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1)    valná hromada

2)    rada spolku

3)    prezident  a viceprezident

Článek 7

Valná hromada

1)    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku

2)    Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku

3)    Valnou hromadu svolává statutární orgán podle potřeby, nejméně jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

4)    Valná hromada zejména:

 • a)     schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření
 • b)    volí členy Rady spolku

5)    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů

6)    Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7)    Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

 

Článek 8

Rada spolku

1)    Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady

2)    Členství v Radě spolku vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Funkční období člena Rady je 5 let.

3)    Rada má nejméně 3 členy, maximálně však 5 členů.

4)    Radu svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident, nejméně jednou ročně.

5)    Rada zejména:

 • a)     volí ze svých členů prezidenta a viceprezidenta
 • b)    koordinuje činnost spolku
 • c)     svolává valnou hromadu
 • d)    zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 • e)     rozhoduje o přijetí za člena spolku
 • f)     rozhoduje o změnách stanov spolku
 • g)     rozhoduje o zrušení členství člena spolku

6)    Rada spolku zastupuje spolek navenek .

7)    K zajištění činnosti spolku může rada zřídit kancelář spolku.

8)    Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9)    Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři čtvrtiny všech členů Rady.

10) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná  valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

11) Rada spolku vede seznam členů v datové podobě a zároveň na webu www.afpcr.cz. Rada provádí zápisy a výmazy členství. Seznam členů je veřejně přístupný na webu www.afpcr.cz . Člen spolku souhlasí se zveřejněním v seznamu členů na stránkách spolku, včetně zveřejnění kontaktních údajů.

12) Za výkon funkce přísluší členům Rady odměna na základě usnesení Rady.

 

Článek 9

Prezident a viceprezident

1)    Prezident a viceprezident naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech spolku.

2)    Prezidenta a viceprezidenta volí rada spolku. Funkční období je 10 let. Prezident a viceprezident se může kdykoli vzdát své funkce, písemným oznámením Radě spolku.

3)    Prezident  a viceprezident je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

4)    Prezident a viceprezident připravuje podklady pro jednání rady spolku.

5)    Jménem spolku jedná prezident nebo viceprezident samostatně tak, že k nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

6)    Prezident a viceprezident jsou statutárním orgánem spolku.

 

 

Článek 10

Zásady hospodaření

1)    Spolek hospodaří s movitým majetkem

2)    Zdroji majetku jsou zejména:

 • a)     dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 • b)    výnosy majetku
 • c)     členské příspěvky
 • d)    dotace a granty
 • e)     dary členů

3)    Za hospodaření spolku odpovídá statutární orgán spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

4)    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou spolku.

 

Článek 11

Zánik spolku

V případě zániku spolku rozhoduje o likvidačním zůstatku statutární orgán spolku.

 

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1)    Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

2)    Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s požadavky na legislativní změny.

 

V Praze dne 12.2.2014

 

Statutární orgán:

 

Prezident spolku  Vladimír Švorba ________________________

 

Viceprezident spolku Artur Petržilka __________________________