LegislativaDnes je na stránkách ministerstva financí ke stažení pozměňovací návrh k pojišťovacím zákonům, který připravilo  ministerstvo financí.

V souboru pdf si jej můžete stáhnout zde:

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navrh_2015_ST-415.pdf

A jak tedy celý pozměňovací návrh zní?

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH (ST 415) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

(ST 415)

1. V ČÁSTI PRVNÍ ČL. I bodě 83 § 21 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: „(4) Při výpočtu odkupného může pojišťovna v prvních 5 letech od vzniku pojištění, které výplatou odkupného zaniká, odečíst za každý celý rok trvání tohoto pojištění nejvýše 20 % z celkové hodnoty pořizovacích nákladů pojišťovny souvisejících s tímto pojištěním, včetně hodnoty pobídky. Byla-li sjednána pojistná doba kratší než 5 let, určí se roční odečitatelná částka podle věty první jako podíl celkové hodnoty pořizovacích nákladů pojišťovny souvisejících s daným pojištěním, včetně hodnoty pobídky, a sjednané pojistné doby vyjádřené v celých letech.“

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

2. V ČÁSTI PRVNÍ ČL. II se doplňuje bod 22, který zní: „22. Ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění účinném od 1. května 2016, se použije v případě pojištění vzniklého od 1. května 2016.“

Odůvodnění: Cílem pozměňovacího návrhu je začlenit do vládního návrhu zákona mechanismus, který umožní řešit současný systémový problém v sektoru – tzv. přepojišťování. Toto poškozování spotřebitelů je dáno především současnou, trhem vygenerovanou výší odměn za sjednání životního pojištění (investičního, kapitálového) a dále pak existencí předplacených poplatků a nákladů (počáteční náklady pojištění), ze kterých jsou tyto odměny financovány. Návrh upravuje pravidla výplaty odkupného, tj. hodnoty, která je spotřebiteli vyplacena v případě výpovědi sjednaného pojištění. Tuto výplatu reguluje pro prvních pět letech trvání pojistné smlouvy, ve které dochází k problému přepojišťování v praxi nejčastěji. Reguluje se tak zde přímo vztah mezi pojišťovnou a spotřebitelem coby smluvními stranami ve sjednávaném pojištění, nikoli vztah dvou profesionálních osob, do kterého by stát neměl zasahovat. Pozměňovací návrh zavádí povinnost pojišťovny počítat hodnotu odkupného tak, aby jej pořizovací náklady na smlouvu (provize či jiné pořizovací náklady pojišťovny) v žádném z prvních pěti let trvání pojištění nesnížily o více jak 20 % ze své celkové sjednané výše ročně. V současnosti je běžné, že tyto náklady rozkládá pojišťovna pouze do prvních dvou let. Návrh tak významně zvýší odkupné; spotřebitel, který podá v tomto období výpověď, tak na tom bude finančně značně lépe. Návrh je navíc distribučně neutrální, tj. dopadá jak na sjednání smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele, tak na přímou (pobočkovou) distribuci pojišťovny. Univerzálně dopadá na všechny pojistné produkty, u kterých je sjednáno právo na odkupné, a to bez ohledu na různé možné způsoby placení pojistného (běžné, jednorázové). Přechodné ustanovení pouze upravuje účinnost nově navrhovaného ustanovení § 21 odst. 4 vůči závazkům vzniklým před účinností zákona.

Projde tento pozměňovací návrh s celou novelou 38/2004 Sb. legislativním procesem a bude od 1.5.2016 platný a účinný?

Přihlásit se k odběru nových článků