Vlastníte motorové vozidlo, máte v plánu si pořídit nové nebo si chcete pouze změnit pojistitele zákonného pojištění? Nevíte, proč Vám pojišťovna neustále navyšuje pojistné? Zbystřete… Máme pro Vás pár informací z pohledu současnosti i zpětného zrcátka…

  

FerrariZa poměrně krátkou dobu se nám v České republice již několikrát pozměnily zcela zásadní záležitosti týkající se našich motorových vozidel a „zákonného pojištění“. Není tomu dlouho, co vznikla povinnost mít ze zákona povinné pojištění za újmy způsobené provozem vozidla. Psalo se 1. ledna roku 2009, kdy vzešla v platnost tato novelizace. Od té doby se mnoho lidí podivilo, když jim domů znenadání dorazila obsílka od České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“) za jejich plechové miláčky, které zatím neměli pojištěné. Bylo jedno, zda vozidlo provozují na pozemních komunikacích či nikoliv, zda s ním vyrážejí pouze svátečně, apod. Pokud nemělo vozidlo platné zákonné pojištění (slangově „povinné ručení“), či nebylo dočasně/trvale vyřazené z evidence vozidel, museli jejich vlastníci na základě výzvy ČKP zaplatit jakousi sankci, tj. finanční příspěvek do garančního fondu ČKP. Z tohoto fondu se pak hradí škody způsobené řidiči nepojištěných vozidel. Bohužel pro mnoho dotčených vlastníků byla informační povinnost ČKP velmi zkostnatělá, a tak se o nepojištění svého vozidla (i když mohlo vzniknout nedopatřením) dozvěděli za delší dobu, zpravidla za půl roku až za rok, z čehož následoval výpočet finančního příspěvku do garančního fondu. Výhoda tohoto řešení plyne zejména pro poškozené, kteří se lépe domohli svého odškodnění a také pro většinu pojištěných, jelikož jejich pojišťovny měly snížené odvody do garančního fondu, načež se tito lidé mohli lépe domoci snížení pojistného.

 

Vznikl tak zcela nový postup na pojistném trhu v oblasti zákonného pojištění motorových vozidel a ČKP tehdy zaujala významnou roli jakéhosi kontrolora a řešitele. Do té doby se na silnicích pravidelně pohybovalo kolem 200 – 300 tisíc vozidel bez zákonného pojištění. Celková suma nepojištěných vozidel byla však na hranici 800 tisíc (mnohá nebyla reálně v provozu) z celkového počtu 4,5 mil. vozidel, což bylo naprosto alarmující. Počet zaviněných škod těmito vozidly se uvádí kolem 5 tis. škod/rok s celkovými vyčíslenými náklady kolem 0,5 mld. Kč. Za tuto krátkou dobu se počet nepojištěných vozidel výrazně snížil, mnohá byla trvale vyřazena z evidence, což dávalo smysl.

 

Následovala další úprava legislativy, která od 1. ledna 2014 rozšířila povinnost pojišťoven přispívat do „Fondu zábran škod“ ve výši 3 % z přijatého pojistného. K této úpravě došlo vlivem zavedení nového občanského zákoníku. Tyto finanční prostředky jsou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a na realizaci projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu či na realizaci programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Dávalo by smysl na tyto účely používat finanční prostředky z Garančního fondu, to však souvislost s občanským zákoníkem vylučuje. Od tohoto data se většině pojistníkům plošně zvýšilo zákonné pojistné na jejich plechové miláčky.

 

Netrvalo příliš dlouho a máme tu od ledna letošního roku zcela zásadní změnu, obrat, který by mnoho lidí nečekalo. Zákonné pojištění je stále povinné, nicméně novelizace zákona s účinností od 15. ledna 2015 zrušila § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, což má za následek, že ČKP již dále nezasílá nové výzvy k zaplacení zákonných příspěvků od vlastníků nepojištěných vozidel. Je otázkou, zda nebude Garanční fond ČKP zrušen, jeho finanční rezerva totiž razantně klesá. Nicméně, potřebné finanční prostředky na úhradu nepojištěných škod ČKP opět přeloží na bedra pojišťovnám, a tak většina pojistníků pocítí plošné navyšování pojistného.

 

A jak to bude dále s nepojištěnými vozidly?

OtazníkČKP má nadále plnit kontrolní funkci, hlídat, zda mají majitelé svých motorových vozidel řádně uzavřeno zákonné pojištění. Novými pravidly se však výběrčími mohou stát jednotlivé dopravní inspektoráty. Ty mají totiž možnost v případě nepojištěné doby v délce alespoň 14 dní a více vozidlo okamžitě trvale vyřadit z evidence vozidel a vymáhat po vlastníkovi sankci až do výše 50 tis. Kč.

 

Zatím se tato praxe příliš neděje, jelikož dopravní inspektoráty a ČKP nemají transparentně vyřešenou komunikaci a systém na tuto kontrolu „vozového parku“ občanů a firem ČR. Jakmile nastanou ty správné konstelace, začnou se v praxi dít věci, které mohou být pro ledabylé vlastníky motorových vozidel velmi nepříjemné. Může to skončit nejen vyřazením vozidla z evidence, ale také pořádnou pokutou.

 

Pokud si pouze upravujete pojistnou smlouvu změnou pojistitele, snažte se tak činit v předstihu se správným počátkem pojištění, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem. Význam aktualizace Vašeho pojistitele může být důležitý zejména v oblasti nákladovosti této pojistné smlouvy. Pojišťovny navyšují pojistné nejen pro tyto zákonné úpravy, ale také pro vyšší škodovost za poslední roky. V článku jsem se tím nijak nezabýval, nicméně doporučuji každému, aby jednou ročně provedl kontrolu správně vybraného pojistitele. Na to stačí oslovit svého poradce a následně zvážit možnosti. V případě potřeb se můžete písemně obrátit také na naše členy AFP ČR.

 

V případě, kdy vozidlo kupujete, zákon toleruje maximální dobu, po kterou nebude udělovat žádné sankce ani vozidlo vyřazovat – ta doba však nesmí přesáhnout 14 dní.

 

Věřím, že článek Vám přinesl pár nových informací. Dbejte raději svých povinností a mějte vozidlo řádně pojištěné.

 Mgr. Matěj Šimůnek

 

Přihlásit se k odběru nových článků