Možná, že i vy, vážení kolegové, žijete s přesvědčujícím a naprosto spokojeným pocitem, že při zaškrtnutí obmyšlené osoby v IŽP nebo v RŽP, kde se uvádí křestní jméno s příjmením společně s datem narození obmyšlené osoby, je vše v naprostém pořádku. A že nemůže vůbec nastat situace, že by obmyšlené osobě nemělo být vyplaceno pojistné plnění v podobě finanční částky uvedené v pojistné smlouvě, nebo by mohly nastat nějaké komplikace.

Tak tento pocit, který jsem také sdílel, mě opustil ihned po informaci, kterou mi sdělily pracovnice úřadu matriky a o kterou se s vámi chci podělit.

V případě, že pojištěný a obmyšlená osoba jsou manželé tak je vše v pořádku.

Jiné je to v případě, kdy pojištěný a obmyšlená osoba jsou ve vztahu „Druh – Družka“ nastává komplikace o kterých se na žádném semináři v oblasti pojištění nikdo a nikdy nezmínil, za celých devět let, co působím ve finančním poradenství a myslím si, že dozvědět se tuto informaci, od někoho jiného než od lidí, kteří pojištění přednáší a reprezentují jednotlivé pojišťovny, je smutné a k zamyšlení.

Druh či družka obmyšlenou osobou

Informaci, kterou jsem se dozvěděl je skutečnost, že Zákon o matrikách neuznává statut „Druh – Družka“ a proto pokud má dojít k pojistnému plnění z pojistného rizika úmrtí pojištěného, který není v manželství s obmyšlenou osobou tak nastává problém. Proč?

Protože vyplacení pojistné částky z pojistky, může být realizováno na základě doložení úmrtního listu, který vydává právě matrika.

Matrika vydá úmrtní list pouze manželovi, manželce, rodičům či osobám v přímé linii. Tam „Druh – Družka“ nepatří, a tudíž nemají právo na vydání úmrtního listu a potažmo k vyplacení pojistné částky z pojistného rizika úmrtí pojištěného.

Takto byl tvrdý Zákon o matrikách ještě před jeho novelizací, která se tímto problémem zabývala a výsledkem je skutečnost, že „Druh – Družka“ má nárok na vydání úmrtního listu, pokud se podílí na pohřbu zesnulého nebo zesnulé.

Položme si otázku: „Co znamená se podílet na pohřbu? Stačí květina nebo svíčka?“ Nikoliv.

Podílet se na pohřbu znamená být objednavatelem pohřbu. Na první pohled se vše může jevit optimisticky i jako snadnější a konečný způsob, jak docílit vydání úmrtního listu a později vyplacení pojistné částky.

Možná si právě pokládáte stejnou otázku jako já: „Co když se skutečností, aby byl/a objednavatelem, druh nebo družka, nebudou souhlasit rodiče zesnulého nebo zesnulé, protože třeba jejich vztahu nebyli nakloněni?“

V takovém případě, už zbývá jedna z posledních možností a tou je, aby se pozůstalý druh nebo družka obrátila na příslušný ústavní soud a vyžádal/a si potřebný opisu listu z dané složky pro dokázání právního zájmu a uplatnění svého právního nároku.

Po získání tohoto opisu od daného ústavního soudu a jeho doložení na úřad matriky, již nestojí nic v cestě, aby tento vydal úmrtní list pro pozůstalého druha nebo družku a následně byla vyplacena pojistná částka z pojistné smlouvy jako obmyšlené osobě.

Domnívám se, že tuto informaci je potřebné klientům sdělit při sepisování pojistného rizika úmrtí v pojistné smlouvě, pokud nejsou manželi, aby věděli, jak postupovat při nároku na vyplacení pojistných částek z pojistné smlouvy, nebo se obrátili na vás poradce, kteří pojistnou smlouvu sjednali.

Závěrem chci říci, že sepsání IŽP nebo RŽP s klientem nestačí a finanční poradce má být nápomocen klientovi řešit i takto složitou situaci nebo jim doporučit svatbu.

Autor: Vlastimil Havlíček