LegislativaNovela zákona o spotřebitelském úvěru prošla legislativním procesem a zákon o spotřebitelském úvěru byl dne 5.8. 2016 zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Znamená to, že zákon bude účinný od 1.12.2016 a trh úvěrů v České republice zažije několik podstatných změn. Pojďme se dnes podívat na jednu z nich, konkrétně na to, jakým způsobem budou muset postupovat banky při oznámení o změně úrokové sazby na konci fixačního období.

Dodnes tuto problematiku zákon nijak neupravoval a banky tak oznámení o změně úrokové sazby posílaly klidně jen měsíc dopředu, někdy ani to ne a někdy oznámení klient nedostal vůbec.

Nově tuto oblast bude řešit paragraf 102.

paragraf 102

Informace o změně zápůjční úrokové sazby

  1. Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují: a) novou výši zápůjční úrokové sazby, b)  novou výši splátek po úpravě zápůjční úrokové sazby a c) je-li to relevantní, nový počet a četnost splátek podle písmene b).
  2. Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jejich účinnosti, jinak není toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.
  3. V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.
  4. Smluvní strany se mohou dohodnout, že informace o změně zápůjční úrokové sazby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v odstavci 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.
  5. Je-li změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu, informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné.
  6. Nemůže-li poskytovatel informovat spotřebitele o změně zápůjční úrokové sazby předem, protože změna zápůjční úrokové sazby je stanovena prostřednictvím obchodu s investičním nástrojem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytovatel informuje spotřebitele o tomto obchodu v dostatečném předstihu před jeho konáním a o tom, jaký dopad na zápůjční úrokovou sazbu poskytovatel očekává.

Hypotečních úvěrů se nejvíce týká odstavec 3, který říká, že pokud jste měli fixační období 1 rok a delší, banka vám bude muset oznámit novou výši úrokové sazby a výši splátky nejpozději 3 měsíce před koncem fixace.

Klienti tak budou mít více času na reakci, tedy na případné refinancování nebo na vyjednávání se svou stávající bankou.  Tuto změnu hodnotíme velmi pozitivně a i klienti – lajdáci tak budou mít čas na řešení svých závazků na další fixační období.

Přihlásit se k odběru nových článků